ח: חלה נ: נידה ה: דלקת הנר

בנות של מלך

ח:  חלה   נ: נידה  ה: דלקת הנר.

נשים  נערות בנות וילדות בנות של מלך  תיראנה אהובות איזה תפקיד יש לנו ה' ישתבח שמו נתן לנו כמה מצוות ששיכות ברובן רק לנו מצוות אלה מי שמקיימת אותן עושה נחת רוח לאבא שבשמיים    

בראשית רבה פרשה יז
דבר ראשון ה' ציווה את אדם וחווה שלא לאכול משום עץ  בגן  שהיה בגן  הנחש פיטה את חוה לאכול מהעץ 
וחוה פיטתה את אדם הראשון  ומיפה הכל התחיל 

 האישה מצוות על נידה :  
ביגלל שנתנה לאדם לאכול מעץ הדעת האכילה מעץ הדעת נתנה להם לדעת טוב ורע .

האישה מצוות  עעל הפרשת חלה;
 כיוון  ביגלל שקילקלה את האדם הראשון שהוא היה גמר חלתו של עולם .

האישה מצוות על הדלק’ הנר שבת ; 
כיוון שכיבתה   את נישמתו של האדם הראשון .

בראשית רבה

, לפיכך ניתן לה מצות נר שבת.

 

ומפני מה ניתן לה מצות נדה? על ידי ששפכה דמו של אדם הראשון, לפיכך ניתן לה מצות נדה. ומפני מה ניתן לה מצות חלה? על ידי שקלקלה את אדם הראשון, שהיה גמר חלתו של עולם, לפיכך ניתן לה מצות חלה. ומפני מה ניתן לה מצות נר שבת? אמר להן על ידי שכבתה נשמתו של אדם הראשוןיקרות ברגע שאנחנו ב"ה נקפיד כמה שאנחנו יכולות לקיים מצוות אלו אנחנו ב"ה מתוקנות ושאדם  לעניין שלנו אנחנו הנשים ושנהיה מתוקנות אצלו יתברך   ה' ישמע לנו כל מה שנבקש בנות של מלך המצוות שלנו חלה  נידה והדלקת נרות שבת קודש בשעה שמקיימים אותן זאת שעת רצון גדולה בשמיים תבקשנה הכל מבורא עולם ב"ה יתברח שמו של מלך מלכי המלאכי המלאכים הקד"בה

ה' אוהב   אותנו  בנות של מלך ונימצא איתנו בכל דבר  בעיסוקים שלך של יום יום בתפילות שלך   בבית עם גידול הילדים  עם הברכה שה'  נותן לך עם הבעלך  זה לגאולה הפרטית שלנו וב"ה שנישתדל בכל מאודנו ובכל לבבינו   לקיים אותה לכבודך ישתבח שימך כי תה ציוותה אותנו הבנות שלך יתברך אז נעשה אותן ב"ה  וכך נקרב בצעד ענק לגאולה השלמה של כלל עם ישראל  אמן  יהיה לגאולה   השלמה בקרוב אמן.


0 תגובות