צניעות

ב"ה

שנים ובנות יקרות רבי עקיבא אמר" בזכות נשים צדקניות ניגאלו בני ישראל "ובזכותן עתידים להיגאל

תראנה נשים צדקניות  ה' יתברך ברא  אותנו להשפיע ולהביא רק ברכות לביתנו וכלל עם ישראל בזכותינו נשים יקרות  עם ישראל יגאל ב"ה בת ואישה יקרות אנחנו בנות של מלך בורא עולם רוצה  כל יכול  מלך עליון וקדוש  במאמרו   ובירצונו ניבראנו   ''ברוך שעשני כירצונו"  יש פירוש אחד כיוון שלאיש יש יותר מיצוות  יש עוד פרוש לברכה זאת שלאישה יש מעלה יתרה שה' התברך עשה את האישה כרצון שלו ואיזה מצוות הכי טובות לאישה שרק עם מצוות אלו היא תבוד ותעשה את רצוני הכי טוב ותביא גאולה לעם ישראל ב"ה  ה' בראה את האישה כירצונו תיראו  בנות צדקניות איזה מעלה יש לנו לפניו יתברך שמו 

בנות חייל יקרות מהיכן אנחנו לומדים שנשים צריכות להיות צנועות

הצניעות כתובה בתורה בתורה: "ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך" (דברים פרק כג, טו).

יש איסור מן התורה לגלות מקום ערווה, והדבר גורם חס ושלום לסכנה גדולה בעם ישראל, כיוון שחוסר צניעות גורם לסילוק השכינה מישראל וכמו שכתוב "ושב (הקב"ה) מאחורייך".

וכן נאמר בתורה: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם", שאנו מצווים שלא לתור אחר ראיית עיניים שגורמת להרהור עבירה, וכמובן שנשים צריכות להיזהר שלא לגרום לאיש שיגיע להרהור עבירה, שהרי נאמר בתורה "לפני עיוור לא תיתן מכשול" (ויקרא יט, יד).

וכן מצינו בתורה שהקדוש ברוך הוא הלביש את אדם וחווה כיון שזה ביזיון ללכת בלא כיסוי הגוף, וכן אישה סוטה שנתפסה בקלקלותה, כתוב בתורה שהכהן היה פורע את ראשה (במדבר ה, יח) שזה אות לקלון וביזיון שאישה הולכת בגילוי הראש.

כמו כן גם בספר ישעיה (פרק ג פסוק טז) נאמר: "יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון...וברגליהם תעכסנה", שם מתאר הנביא את עונשן הקשה של בנות ציון על שלא הלכו בצניעות וגרמו להחטיא את בני ישראל.

רבותנו  אמרו במסכת ברכות (כד) שטפח באישה ערווה, כלומר כל מקום שדרכן של בנות ישראל לכסותו, הרי הוא בגדר של ערווה, כיוון שאם מקום זה מגולה, גורם להרהור וליצר הרע.

 לכן אנחנן לומדיםבשולחן ערוך פסק  בהלכה  בסימן עה : טפח מגולה באישה במקום שדרכה לכסותו אפילו היא אשתו אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה (לידה). וכן שיער של אישה שדרכה לכסותו אסור לקרוא כנגדו.

הרב יגאל כהן על הצניעות :

 נשים צדקניות תישתדלנה להקפיד כמה שאתם יכולות ותמיד להצמד להלכות ולשמוע שיעורים בנושא ההלכות  לנשים צניעות. טהרת הבית.  שבת  .תפילות  כבוד הבעל חינוך הילדים לנשים אין הרבה מצוות אבל איכותן ומעלתם שאיה תשתדל בהם אין ערןך לנחת רוח לבורא ושכרן גדולה מאוד ב"ה.

0 תגובות