אמותינו הקדושות

נשים בנות של מלך יש לנו ארבעת הימאות צדיקות ננסה לילמוד בקצרה עליהן ב"ה  

שרה : שרה אימנו היא  ביתו של הרן ואמא של יצחק. שרה הייתה בעלת חסד ומכניסה אורחים הצניעותה הייתה מופלאה וגדולה. שרה אימנו היית מגיירת את הנשים ומחזקת אותן בתורה  ובצניעות. ששרה הייתה עוד מצויה באוהל היה נר דולק. ששרה התחתנה עם אברהם היה קשה לה להביא ילד לעולם בסוף בורא עולם שמע את תפילתה ותפילת אברהם אבינו ששרה התעברה בבן זכר ונולד יצחקאבינו כמה גדולה  חשיבותה של שרה אימינו זכותה תגן עלינו.אמן 

 .ריבקה : ריבקה אימנו היא  הבת של בתואל ואחותו של לבן הארמי. ריבקה   היא אישתו של יצחק  אבינו . ריבקה  הייתה עקרה אחד עשרה שנים  ובסוף ה'  שמע את תפילתה  ונתן לריבקה וליצחק  שתי בנים את  עשיו ויעקב .

ריבקה הייתה בעלת חסדים אכנסת ארחים והייתה צנועה . ריבקה הייתה מאוד דומה במידותיה לשרה אימנו בהכל הכל לכן כששרה ניפטרה כבה הר  וכשיצחק יתחתן עם ריבקה הנר חזר לדלוק באוהל מערב שבת לערב שבת אינו  הייתה עקרה  וזאת ריבקה אימנו הקדושה.

  רחל אימנו :  היא בתו  הקטנה של לבן ואשתו של יעקוב אבינו . יעקוב עבד ללבן  ארבע עשרה שנה . רחל הייתה מופלא במידות טובות בלת חסד ורחמים בצניעות ועוד..בסופו של מסע ארוך שקרה ליעקוב זכה יעקוב להתחתן עם רחל .

גם רחל הייתה עקרה ובסוף ה'  שמע את תפילתה של רחל ורחל ילדה שתי בנים את  יוסף ואת בינימין.

לאה אימנו:לאה הייתה הבת הבכורה של לבן . לאה זכתה להיות אישתו של יעקוב כיוון שלבן ההחליף ליעקוב  את לאה במקום רחל . יעקוב עבד   שבעה שנים ללבן כדי להתחתן עם רחל אך לבן  רצה שלאה תיתחתן קודם כי היא הבכורה ורחל יותר קטנה מימנה אז לאה זכתה גם להתחתן עם יעקוב וגם להיות  מאחת האימאות של עם ישראל .לאה לא הייתה עקרה וילדה ליעקוב שישה בנים ובת אחת .

ו, ראש השנה לחסידות, מזמין אותנו להתחדש בעבודת ה’ שלנו. באגרת הקדש יד מבאר אדמו”ר הזקן, שבכל ראש השנה יורד אור חדש, שמעולם לא היה דוגמתו. באופן דומה ניתן לומר, שבכל ראש השנה לחסידות גוברת ומתעלה התביעה מאתנו ללימוד החסידות ולדרכיה.

להיות ‘חסיד’ או ‘חסידה’ פירושו, ללכת בקו החסד, שפנימיותו אהבה. אם אנו רוצות להתחדש בעבודה החסידית שלנו, ראשית עלינו לעורר בקרבנו אש קודש של אהבה, שתבער בעוצמה שמעולם לא היה דוגמתה.

ארבעת האימאות שלנו בנות מלך האימאות שלנו הקדושות הן הדוגמאות שלנו ולפי דרכן נלך :

באחת משיחותיו אומר הרבי הריי”צ, שבעצם נשמתו של כל יהודי יוקדות שלש אהבות, שעניינם הוא אחד – אהבה לה’, אהבה לתורה, ואהבת ישראל. הרבי הריי”צ הוסיף, שישנה גם אהבה רביעית, והיא אהבת ארץ ישראל.

ארבע האהבות, שורשם בארבע אמותינו הקדושות. רמז נאה לכך ניתן לראות בכך שבשמות ארבע האמהות: שרה, רבקה, רחל, לאה, יש 13 אותיות, שעולות בגימטריה אהבה! יש להוסיף, שגם המילה אהבה עצמה מורכבת מארבע אותיות.

ארבע האמהות וארבע האהבות מקבילות גם לארבע אותיות שם הוי’.

נבחן מעט יותר את הקשר של כל אחת מן האמהות אל האהבה אותה היא מייצגת, ובהשראת הדמויות הללו ננסה להציע נקודות לחיזוק האהבה, בזיקה לראש השנה לחסידות, וחג הגאולה.

המיוחד בשרה אימנו:

שרה אמנו היא אשתו של ‘עמוד החסד’, אברהם אבינו. ישנם היבטים של גבורה בהתנהגותה של שרה, אך ביסוד הדברים ‘אשתו כגופו’, ואברהם מכונה בפירוש בכתוב ‘אברהם אוהבי’. למעשה, כל פעילותם של אברהם ושרה, בגיור אנשים ונשים ובקריאה בשם ה’, נבעה מאהבתם העצומה לבורא העולם ומנהיגו.

לנו בוודאי נפתח כאן פתח רחב לתוספת והתחדשות בהפצת החסידות ומעיינותיה חוצה. מובא כי הסיבה הרוחנית בגללה ישב אדמו”ר הזקן במאסר היה בשל קטרוג על הפצת תורת החסידות, אך דווקא במהלך המאסר התגלה לאדמו”ר הזקן מן השמים שעליו להפיץ אותה ביתר שאת וביתר עז…

המיוחד בריבקה אימנו:


מבין שלשת האבות, המייצג ביותר את התורה הוא יעקב אבינו, “איש תם יושב אהלים”. על רבקה אמנו כתוב בפירוש שהיא “אוהבת את יעקב”, לעומת יצחק שאהב את עשו. אהבתה של רבקה ליעקב היא אהבת תורת אמת, לעומת ה’ציד’ שבפיו של עשו.

בראש השנה לחסידות מתחילים מחדש בלימוד ספר התניא. לימוד פנימיות התורה נוסף על הלימוד בחלק הנגלה של התורה – חומש רש”י שמתאים ל’עליה’ של כל יום. הרבי עורר פעמים אין-ספור על חשיבות הלימוד היומי הזה, ואמר כי אלו הם שיעורים ‘השווים לכל נפש’. כלומר, גם נשים עמוסות כמונו, יכולות לעמוד בזה… אפשר ‘לחטוף’ 5 דק’ כאן ו-5 דק’ שם, ולזכות בחיי עולם.

המיוחד ללאה אינו:

האמא שזכתה ללדת הכי הרבה ילדים היתה לאה אמנו. תאוותה ללדת עוד ועוד ילדים היא גילוי של אהבת ישראל. הזכות שלנו בהבאת ילדים בריבוי לעולם, היא עיקר ה’ופרצת’ שלנו, כנשים (והשנה היא שנת ‘ופרצת‘= תשע”ו). מעבר לילדים הגשמיים, שה’ מזכה אותנו ללדת, וגם במקרים בהם חלילה לא מתאפשרת הבאת ילדים כפשוטו, ישנו ‘פרו ורבו’ במובן הרוחני, כפי שמפרש זאת אדמו”ר הזקן, שיהודי צריך לעשות יהודי נוסף. למעשה, בעל הגאולה של י”ט כסלו מלמד אותנו, כי תכלית האהבה היא לאהוב את מה שהאהוב אוהב, וממילא אהבת ה’ אמתית ניכרת רק באהבת ישראל אין-סופית.

רחל אמנו, אהבת ארץ-ישראל

מבחינה מסוימת, האהבה הרביעית כוללת את כל האהבות האחרות, וסמלה הוא בדמותה של רחל אמנו, שאף לאחר מותה ממאנת להינחם עד שישובו הבנים לגבולם. כל שיבת ציון ובנין ארץ ישראל מכונה על פי הקבלה – ‘בנין פרצוף רחל’.

למעשה, פרשיית המאסר של אדמו”ר הזקן החלה בשל עלילה שתפלו עליו בקשר לכספים שהעביר לעניי ארץ ישראל. באגרת הקודש שהזכרנו בתחילה, פותח אדמו”ר הזקן בקריאתו הנרגשת ‘להעיר את האהבה הישנה וחיבת ארץ הקודש להיות בוערת כרשפי אש’, שביטויה המעשי היא בהעברת צדקה לטובת יושביה…

ההקבלה בין ארבע האמהות לארבע האהבות מלמדת אותנו, שמדובר בירושה רוחנית אותה קבלנו, כעין גנים רדומים שעלינו לעוררם. אך ההקבלה הזו אף תובעת מאתנו, להעביר את המטען הזה גם לילדינו. עיקר מה שילדינו צריכים לקבל מאתנו זה אהבה, והאהבת כל האהבות עליהם עד שיהיו יוקדים אף בליבותיהם הטהורים. 

אימותינו  חוץ מלאה היו עקרות אבל בסוף הביאו בנים זכרים שהבנים האלה שתיים שרה שיבטי ישראל  אימותינו זכו לבנים כאלה בגלל צניעותן ומידותהין  אלו אימותינו הקדושות זכותן תגן עלינו אמן 

 שניזכה באמת ללכת בדרכיהן אמן.

0 תגובות